Witamy w ST Truck

Spełniamy normy: ISO 9001:2015

zobacz nasze najnowsze promocje

Szanowni Państwo,
w dniu 25 maja 2018 r. zmieniły się przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Od tego dnia zastosowanie mają przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), potocznie zwanego RODO. W związku z powyższym, uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo Państwa danych osobowych, wdrożyła odpowiednie polityki ochrony danych osobowych (zgodnie z art. 24 ust. 1 i 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego).

Realizując obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO, w niniejszej wiadomości przekazujemy niezbędne informacje. 

Administratorem Państwa danych osobowych jest ST Truck Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Rybnickiej 123A, 44-310 Radlin. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych w osobie Sylwii Kochman, z którym można skontaktować się za pomocą e-mail: iod@sttruck.pl
Państwa dane osobowe są przez nas przetwarzane w momencie kiedy:

 • prosicie nas Państwo o przedstawienie oferty, 
 • przystępujemy do realizacji zlecenia/zamówienia/usługi,  
 • nawiązujemy innego rodzaju współpracę (dotyczy Kontrahentów Administratora). 

 Państwa dane osobowe możemy przetwarzać w oparciu o następujące podstawy prawne (w zależności od charakteru i etapu współpracy):

 • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r tj.: przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; 
 • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r tj.: przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze; 
 • art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. oraz motyw 47 przedmiotowego rozporządzenia (cele wynikające z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora: ustalenia, dochodzenia i egzekucji roszczeń, udzielanie odpowiedzi na pytania, wnioski, skargi Klienta, marketing bezpośredni).

Państwa dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom danych w celu prawidłowej realizacji przedsięwzięcia i w zakresie obowiązków prawnych na nas ciążących. Mogą to być inni administratorzy danych osobowych, a także podmioty przetwarzające dane osobowe w naszym imieniu. Mogą to być: podmioty uprawnione na mocy odrębnych przepisów do pozyskiwania danych osobowych, podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską, dostawcy usług IT, osoby oddelegowane do realizacji umowy/zamówienia/zlecenia, podmioty współpracujące z Administratorem przy obsłudze spraw księgowych, prawnych.
Przechowujemy Państwa dane osobowe do osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane tj. na czas wykonania usługi, nawiązanej współpracy, a po tym czasie przez okres, w którym przepisy nakazują Administratorowi przechowywać dane (kryterium przechowywania danych będzie wynikać między innymi z przepisów prawa podatkowego); przez czas konieczny do ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń oraz ze względu na każdy prawnie uzasadniony interes Administratora. 
Posiadacie Państwo prawo żądania:

 • dostępu do treści swoich danych (osoba, której przetwarzanie dotyczy może dowiedzieć się jakie dane Administrator przetwarza, w jaki sposób i w jakim celu); 
 • sprostowania swoich danych (osoba, której przetwarzanie dotyczy może zażądać poprawienia niepoprawnych danych lub uzupełnienia danych brakujących);
 • usunięcia swoich danych (jeśli zachodzi jedna z przesłanek wynikających z art. 17 ust. 1 RODO; przesłanki wyłączające możliwość spełnienia żądania usunięcia danych przewidziane są w art. 17 ust. 3 RODO); 
 • ograniczenia przetwarzania (osoba, której przetwarzanie dotyczy może złożyć wniosek o ograniczenie przetwarzania. W przypadku, kiedy wniosek będzie zasadny, Administrator może przetwarzać dane w zakresie przechowywania będąc jednocześnie w zgodzie z art. 18 ust. 2 RODO);
 • prawo do przenoszenia danych (prawo możliwe do realizowania w momencie, kiedy podstawą prawną przetwarzania jest zgoda osoby, której przetwarzanie dotyczy bądź realizacja umowy i przetwarzanie odbywa się w warunkach całkowitego automatyzowania);
 • prawo wniesienia sprzeciwu (po otrzymaniu takiego żądania Administrator przestaje przetwarzać dane osobowe, co do których został wyrażony sprzeciw, o ile nie wykaże istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów wnioskodawcy, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami);
 • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mogą Państwo realizować swoje prawa, składając wniosek za pośrednictwem następującego kanału komunikacyjnego:

 • Wysyłając e-mail na adres: iod@sttruck.pl
 • Wysyłając pismo na adres korespondencyjny: ST Truck Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Rybnickiej 123A, 44-310 Radlin.

Przysługuje Państwu również prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznacie Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.
Państwa dane osobowe nie będą przez nas przetwarzane w sposób, który skutkowałby zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym profilowaniem. Oznacza to, że nie wykorzystujemy systemów informatycznych, które gromadziłyby informacje na temat naszych Klientów i jednocześnie samodzielnie, automatycznie, podejmowałyby decyzje, które mogłyby wywołać wobec naszego Klienta skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływać. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych. 
Dodatkowo informujemy, iż System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w postaci polityk ochrony danych został przyjęty w naszej organizacji. W przypadku dodatkowych pytań, zapraszamy do kontaktu pod wskazanym adresem mailowym. Odpowiednie polityki ochrony danych wdrożone przez nas, będziemy poddawać regularnym i systematycznym przeglądom, jednocześnie dochowując należytej staranności w zakresie przetwarzania Państwa danych osobowych.

 • Kontakt
 • Firma - adres:

  MAN TRUCK SERVICE Radlin
  ST Truck Sp. z o.o.Mapa dojazdu
  ul. Rybnicka 123 a
  44-310 Radlin
  Polska
   

  Tel.:+48 32 440 28 00
  Fax:+48 32 440 27 37
  E-mail:          serwis@remove-this.sttruck.pl

   

       dane rejestrowe firmy
 • MAN Mobile 24
 • Centrum Serwisowe Mobile 24

  Tel.:   +48 00 800 66 24 53 24
  Tel:   +48 22 22 99 000
  MAN Mobile 24 - pomoc 24/7/365
 • Linki
 •